Amlygwyd y cyfle i ddefnyddio TEC mewn nifer o strategaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol, sydd hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod diffyg ‘platfform’ ystyrlon er mwyn gallu rhoi newidiadau o'r fath ar waith.

Mae galluogwyr digidol fel TEC yn hollbwysig er mwyn darparu modelau gwasanaeth newydd. Yn unol â chynllun Cymru Iachach, nod TEC Cymru yw cyflawni "safonau cenedlaethol ar gyfer gwerthuso'n gyflym yr holl weithgarwch arloesi a gwella, gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar werth i fesur ansawdd a chanlyniadau".

Mae’r dull o brif ffrydio Gofal a Alluogir trwy Dechnoleg (TEC) yng Nghymru wedi bod yn araf ac eithaf ar wasgar ar brydiau. Yn 2014, cychwynnodd Cydweithredu Iechyd Canolbarth Cymru Adolygiad ar deleiechyd, teleofal a thelefeddygaeth yng Nghymru.

Adolygiad ydyw ar weithgarwch TEC ar draws meysydd fel mynediad a chludiant, cardioleg, dermatoleg, atal cwympiadau, therapïau seicolegol, rheoli cyflyrau hirdymor, obstetreg a gynaecoleg, gofal lliniarol a rhwydweithiau clinigol proffesiynol. 

Daeth i’r casgliad, er bod y Byrddau Iechyd eisoes wedi gwneud gwaith ardderchog, roedd diffyg eglurder ynghylch anghenion defnyddwyr a busnesau, rheoli'r tensiwn rhwng safoni ac addasu gwasanaethau, ac mae wedi bod yn anodd dod o hyd i ffyrdd o flaenoriaethu a rhoi prosiectau ar waith sy'n creu buddiannau.

Ein taith hyd yma

Ym mis Mehefin 2018, dechreuwyd ar Raglen Genedlaethol Gofal a Alluogir trwy Dechnoleg er mwyn darparu goruchwyliaeth, cydlyniad a strwythur i weithgarwch Gofal a Alluogir drwy Dechnoleg yng Nghymru, a’r nod yw:

  • sefydlu Swyddfa Rheoli Rhaglen Genedlaethol (PMO) i gydgysylltu dull gweithredu Cymru gyfan
  • deall a llywio'r broses o fabwysiadu arferion gorau mewn Gofal a Alluogir trwy Dechnoleg
  • rhoi llwyfan i ddiweddaru cynlluniau technoleg arbrofol sydd wedi profi bod ganddyn nhw fanteision gwirioneddol ac sy’n arbed arian

Hyd yma, mae'r rhaglen wedi ymgysylltu â phrosiectau a gwasanaethau ledled Cymru a'r Siroedd Cartref i ymchwilio modelau gofal newydd ac amgen.

Mae sefydlu rhwydwaith o gydberthnasau a phartneriaethau ar draws sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol, academia a darparwyr preifat, wedi’n helpu i ddeall ehangder, potensial a graddfa'r cyfleoedd sydd ym maes TEC.

Fe’i hariannwyd gan Gynllun Cyllid Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg (ETTF) Llywodraeth Cymru a’i gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cychwynnwyd nifer o brosiectau ymgynghori fideo peilot i lywio ac esblygu'r rhaglen a’r prosesau a strwythurau'r swyddfa rheoli rhaglen.

ae'r rhaglen hefyd yn datblygu Cofrestr y Prosiect i dynnu sylw at ba weithgarwch TEC sydd wedi'i gynllunio neu ar sydd ar waith yng Nghymru. Ei nod yw gwella amlygrwydd prosiectau a galluogi pobl i weld beth sy'n mynd ymlaen yn eu rhanbarth neu faes diddordeb.

Gallwch hefyd ymweld â thudalen y Llyfrgell Dystiolaeth i ddod o hyd i dystiolaeth ymchwil cychwynnol ac eilaidd a dogfennaeth ategol. Gallai hyn fod yn adnodd defnyddiol wrth gynllunio neu ddatblygu projectau TEC i ddeall pa dystiolaeth sydd eisoes ar gael.

Fel TEC Cymru, bydd y rhaglen yn adeiladu ar ei adolygiad ar y sail dystiolaeth i argymell blaenoriaethau a buddsoddiadau at y dyfodol wrth gynnig gofod i bobl rannu, cydweithio a dysgu am TEC yng Nghymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am TEC, ewch i Sut y gallwn helpu neu i’r tudalen gwybodaeth.