Beth yw TEC Cymru?

Mae TEC Cymru yn cynnig llwyfan cenedlaethol i alluogi’r defnydd cynaliadwy o dechnoleg gwerth ychwanegol, yn ogystal â gwella ac ehangu’r gwasanaeth.

Y nod yw;

  • Gweithredu fel prif gydlynydd cyfleoedd a phrojectau TEC 
  • Datblygu a hyrwyddo dull gwerthuso manteision ar sail tystiolaeth ac amcanion cyson
  • Cydnabod, blaenoriaethu a gwella meysydd gweithgarwch TEC sy’n arddangos adenillion gwerth uwch
  • Darparu dulliau arfer gorau o ran llywodraethiant a sicrwydd i sicrhau gweithredu cyflym y mae modd ei ailadrodd
  • Llywio a chyfrannu at bolisi a Chynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer TEC yng Nghymru.

Ein nod yw cyflawni hyn drwy gydweithio a gweithio fel partneriaid gyda sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol, y byd academaidd a darparwyr preifat.

 

Beth yw TEC?

Gofal a Alluogir gan Dechnoleg (TEC) yw gweithwyr proffesiynol a dinasyddion yn defnyddio technoleg sy’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo, hunan-weinyddu, monitro a darparu gofal.  Nod TEC yw atal a rheoli niwed neu salwch, arafu’r datblygiad o anghenion gofal a chynnal a hyrwyddo annibyniaeth gartref ac yn y gymuned.