Gwerthuso

Step complete
Step complete
Step complete

Ym mis Rhagfyr 2018 rhyddhawyd y Fframwaith Safonau Tystiolaeth ar gyfer Technolegau Gofal Iechyd Digidol gan NICE, gan weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, MedCity a DigitalHealth.London. Roedd y Fframwaith yn darparu fframwaith clir ar gyfer yr hyn y dylai comisiynwyr ei ofyn ar gyfer technolegau a chynhyrchion newydd, gan roi arweiniad i fusnesau ac entrepreneuriaid ar sut olwg oedd ar dystiolaeth a gwerthusiad da.

Mae EIDC, gan weithio gyda Thechnoleg Iechyd Cymru, yn edrych ar sut y gallwn fabwysiadu'r Fframwaith yng Nghymru.

Testunau
Technolegau Meddygol
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Technoleg Iechyd Cymru
  • NICE
Dyddiad dechrau
  • Diweddariadau
Completed

22ain Awst 2019Cyfarfod Gweithgor CyntafCynhaliwyd galwad cynhadledd i drafod y camau nesaf, cynllun gweithredu i'w ddatblygu!

Completed

29ain Mehefin 2019Lluniwyd y GweithgorO ganlyniad i'r digwyddiad gweithdy llwyddiannus a gynhaliwyd ym mis Mai, ffurfiodd EIDC weithgor i amlinellu gwaith a chamau gweithredu wrth symud ymlaen. Mae aelodau'r gweithgor yn cynnwys cynrychiolwyr o Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, EIDC a NICE.

Completed

29ain Mai 2019Digwyddiad GwerthusoYn dilyn lansio safonau newydd i'w gwerthuso gan NICE ym mis Rhagfyr 2018, cynhaliodd EIDC a Technoleg Iechyd Cymru (TIC) weithdy i adolygu'r safonau hyn i'n helpu i ddeall sut olwg fyddai ar safonau tystiolaeth Cymru. Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan TIC a NICE yn ogystal â sesiynau grŵp yn edrych ar y materion a'r rhwystrau i fabwysiadu'r safonau hyn yng Nghymru. Daethom i ffwrdd o'r cyfarfod hwnnw gyda dealltwriaeth dda o'r heriau y gallem eu hwynebu a phwy fyddai'r rhanddeiliaid allweddol.