teccymru

Mae TEC Cymru yn falch iawn o’r cyhoeddiad diweddar eu bod wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru eleni; yn dathlu rhagoriaeth mewn iechyd a gofal ledled Cymru ac arddangos y rhai y mae eu harloesedd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cleifion.

Graphic stating that we are NHS Wales Awards Finalists

Ar y rhestr fer yn y categori 'Darparu gwasanaethau mewn partneriaeth ledled GIG Cymru', mae TEC Cymru, ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) wedi'u cydnabod am 'Ddefnyddio Cydweithio a Thystiolaeth i Gyflawni Trawsnewid Digidol Cynaliadwy sy’n Canolbwyntio ar Gleifion ar draws GIG Cymru.' Mewn ymateb i bandemig Covid 19, gwnaeth y ddau sefydliad gyflawni ymdrech wirioneddol gydweithredol i gyflwyno'r rhaglen Ymgynghori Fideo na fyddai wedi'i chyflawni heb sawl sefydliad a disgyblaeth yn cyfuno eu sgiliau a'u hymdrechion. Cyflawnwyd trawsnewid, y byddai ei faint fel arfer yn golygu blynyddoedd o waith, dros gyfnod o wythnosau a misoedd.

Dywedodd y Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol TEC Cymru, yr Athro Alka S Ahuja MBE,

"Mae'n anrhydedd fawr cael ein henwebu am y wobr bwysig hon. Gwir gydweithio a phartnera â'n timau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru sydd wedi gwneud hyn yn bosibl. Llongyfarchiadau fil i'r holl enwebeion a’r rhai sydd yn y rownd derfynol - rydyn ni'n edrych ymlaen at y gwobrau ym mis Hydref. Pob lwc i bawb!"

Cyn mis Mawrth 2020, roedd TEC Cymru wedi bod yn cynnal nifer o brosiectau peilot gydag BIPAB, i brofi potensial ymgynghori fideo (YF) yn lle darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb. Y bwriad oedd ei werthuso i ddeall os a sut i wneud hyn ledled Cymru. Ceisiodd fynd i'r afael â'r rhwystrau parhaus sy'n atal trawsnewid digidol ar raddfa fawr rhag treiddio ar draws ffiniau sefydliadol a grwpiau proffesiynol, er mwyn darparu manteision i amrywiaeth eang o gleifion.

Fodd bynnag, roedd amgylchiadau digynsail COVID-19 yn annog trawsnewid gwasanaethau yn ddigidol ar raddfa yn gyflym. Fe wnaeth TEC Cymru edrych o’r newydd ar eu nod o ddefnyddio YF fel modd diogel a diogel i barhau i ddarparu gwasanaethau. Drwy gydweithio'n agos â holl Fyrddau Iechyd Cymru, datblygwyd dull oedd wedi’i arwain yn glinigol, ei gydlynu’n amlddisgyblaethol ac yn genedlaethol a'i gyflawni'n lleol, er mwyn darparu newid hyfyw, cynaliadwy a systemig o ddarparu iechyd a gofal.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 20 Hydref 2022 yng Ngwesty'r Gyfnewidfa Lo, Caerdydd.

Trefnir Gwobrau GIG Cymru gan Gwelliant Cymru sef gwasanaeth gwella cenedlaethol GIG Cymru dan ofal Iechyd Cyhoeddus Cymru. I weld rhestr lawn o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, ewch i www.nhsawards.wales